dr. Boris Sket

(speleobiologija)

Rojen 30. julija 1936.

Zaposlen na Biotehniški fakulteti Univerze v Lubljani, na Oddelku za biologijo, upokojen.

Šolanje

 • 1954-1958: Univerza v Ljubljani, Prirodoslovno-matematična Fakulteta; diplomirani biolog
 • 1961: Univerza v Ljubljani, Prirodoslovno-matematična fakulteta zagovor disertacije: Problemi speciacije pri naših sladkovodnih izopodih (promocija 1963)
 • 1959 – asistent, docent, izredni profesor
 • 1979 – redni profesor za zoologijo nevretenčarjev in speleobiologijo
 • 1981 -1983 in 1985 -1987 prodekan Biotehniške fakultete
 • 1983 -1985 dekan Biotehniške fakultete
 • 1989 -1991 rektor Univerze v Ljubljani
 • 1998 – vodja Programske skupine za zoološke in speleobiološke raziskave

Članstvo v odborih

 • DRUŠTVO BIOLOGOV SLOVENIJE, član odbora
 • JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE, predsednik (bivši)
 • INTERNATIONAL SOCIETY OF SUBTERRANEAN BIOLOGY (SIBIOS), predsednik od 2004
 • INTERNATIONAL UNION OF SPELEOLOGY predstavnik Jugoslavije (bivši), delegat Slovenije (bivši)
 • INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES, član Cave Species Survival Group ter Freshwater Crustacean Survival Group
 • Uredniški odbor, NAŠE JAME (JZS)
 • Associate Editor, ZOOTAXA
 • Advisorial Board, INTERNATIONAL JOURNAL OF SPELEOLOGY
 • Associate Editors’ Board, STYGOLOGIA,
 • Editorial Board, JOURNAL OF SUBTERRANEAN BIOLOGY (prej MEMOIRES DE BIOSPEOLOGIE)
 • Znanstveni svet, ACTA CARSOLOGICA (SAZU)
 • nacionalni koordinator za področje biologije, R Slovenija
 • članstvo v več domačih društvih in odborih

Priznanja in odlikovanja

 • Prešernova nagrada za študente (sam in s soavtorji)
 • Nagrada Sklada Borisa Kidriča
 • Častni član Speleološke zveze Jugoslavije
 • Red dela s srebrnim vencem
 • Red republike s srebrnim vencem
 • Častni senator Univerze v Ljubljani
 • Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke
 • priznanje Biotehniške fakultete
 • Jesenkovo priznanje
 • Zlata značka Jamarske zveze Slovenije
 • 2009: inozemni član Akademije nauka i umjetnosti BiH (ANUBIH)
 • 2011: izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU)

Neobjavljeni raziskovalni projekti

 • ocena onesnaženosti nekaterih rek v Sloveniji
 • ocena onesnaženosti in možnosti zdravljenja Tuniškega jezera (Lac de Tunis, Tunisia; kot soavtor)
 • razni naravovarstveni predlogi in projekti
 • predlog projekta Favna Slovenije

Objavljena dela

 • Okoli 300 znanstvenih člankov (vklj. z izvlečki), predvsem s področja taksonomije (sladkovodne pijavke in raki), biogeografije, speleobiologije (vklj. z ekologijo podzemlja). Več poljudnoznanstvenih in časopisnih prispevkov.