dr. Marko Stabej

(jezikoslovje)

Rojen 11. 6. 1965.

Diplomiral (1990), magistriral (1994) in doktoriral (1997) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1997 je bil izvoljen za docenta, leta 2002 za izrednega profesorja za slovenski knjižni jezik in stilistiko na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je tudi redno zaposlen. Izpopolnjeval se je na Univerzi v Tübingenu, Nemčija (študijsko leto 1992/93).

Kot gostujoči profesor je deloval na Univerzi v Mariboru (1997, 1998), na Univerzi v Celovcu (1999), na Univerzi v Zagrebu (2002) in na Univerzi na Primorskem (2005). Bil je član parlamentarne delovne skupine za jezikovno politiko od leta 1994 do njene razpustitve 2005. Od 2001 do 2005 je bil predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Univerzi v Ljubljani.

Raziskovalno se ukvarja predvsem s sodobno in zgodovinsko sociolingvistiko, besediloslovjem jezikoslovno stilistiko in s korpusnim jezikoslovjem. Bil je sourednik referenčnega korpusa slovenskega jezika FIDA (1998-2000), vodja projekta Sporazumevalni prag za slovenščino (2000-2003, knjižna oblika 2004) in aplikativnega raziskovalnega projekta Jezikovni viri za slovenščino (2003-2005); trenutno vodi projekt Slovensko korpusno omrežje (2004-2006).