dr. Mihael Jožef Toman

dr. Mihael Jožef Toman

(ekologija celinskih voda)

Rojen 13. marca 1953 v Kamni Gorici na Gorenjskem, kjer stalno živi.

Gimnazijo je obiskoval v Kranju, študiral biologijo na Biotehniški fakulteti, Oddelku za biologijo, in diplomiral 1978. Istega leta se je zaposlil kot asistent-stažist na Kemijskem inštitutu Borisa Kidriča v Ljubljani, 1982 magistriral, 1987 doktoriral na Univerzi v Ljubljani. 1988 habilitiran kot docent za Ekologijo vodnih ekosistemov, 1993 izredni profesor, 1998 izvoljen v rednega profesorja za Ekologijo in varstvo voda.

Predava na Oddelku za biologijo v dodiplomskem in podiplomskem programu in kot gostujoči profesor na Oddelku za krajinsko arhitekturo BF ter na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo na študijski smeri Vodarstvo in komunalno inženirstvo.

Področja znanstvenega raziskovanja zajemajo raziskave bioloških procesov in življenjskih združb v tekočih in stoječih celinskih vodah ter bioloških čistilnih napravah, raziskave evtrofikacije in biološkega ocenjevanja vodotokov. Sodeluje pri raziskavah kroženja in pretvorb živega srebra v vodnih ekosistemih. Več let se je izpopolnjeval na Univerzi v Copenhagnu, raziskovalno sodelovanje nadaljuje.

Strokovno sodeluje z Ministrstvom za okolje in prostor, je recenzent različnih aplikativnih nalog o varstvu okolja, sodeluje z institucijami pri presojanju vplivov na okolje in kot član republiške komisije za fitofarmacevtska sredstva pokriva področje ekologije. Bibilografija vsebuje več kot 100 enot, predvsem s področja ekologije in varstva okolja. Sodeloval je pri prevodih nekaterih naravoslovnih knjig in Enciklopediji Slovenije.

Na Biotehniški fakulteti vodi Skupino za limnologijo, je predstojnik Katedre za ekologijo in varstvo okolja in prodekan za biologijo Biotehniške fakultete. Je član več ekoloških društev doma in v tujini in glavni urednik znanstvene revije Acta Biologica Slovenica. Prejel je univerzitetno Prešernovo nagrado za diplomsko delo, Krkino nagrado za raziskovalno delo in nagrado občine Ljubljana za inovacije na področju ekologije in varstva okolja.